วงมโหรี


วงมโหรี

               หมายถึง วงดนตรีชนิดหนึ่งมีกำเนิดในสมัยรัตนโกสินทร์ ใช้บรรเลงในโอกาศพิเศษ แต่เดิมใช้ผู้หญิงบรรเลงมีในพระบรมมหาราชวังเท่านั้น เครื่องดนตรีสำหรับวงมโหรีก็ประดิษฐ์ขึ้นเป็นพิเศษ มีขนาดเล็กกว่าเดิม ระนาดก็เล็กกว่าเดิม ฆ้องก็เล็กกว่าเดิม ให้เหมาะกับผู้หญิงตีและเสียงก็จะเล็กกว่าเดิม

               วงมโหรีนั้นมีเครื่องดนตรีทุกประเภทรวมกัน นิยมบรรเลงในงานใหญ่ ๆ เช่น งานทำบุญต่างๆ งานแต่งงาน และใช้บรรเลงอวดฝีมือในโอกาสต่างๆ วงมโหรีนั้นมีหลายขนาด ได้แก่ มโหรีวงเล็ก มโหรีเครื่องคู่ และวงมโหรีวงใหญ่ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป

วงมโหรีวงเล็ก

นิยมใช้บรรเลงในงานที่ค่อนข้างเล็กในอาคารสถานที่ไม่กว้างขวางนัก มีเครื่องดนตรีประกอบ ดังนี้

ซอสามสาย                 1 คัน

ซอด้วง                      1 คัน

ซออู้                         1 คัน

จะเข้                         1 ตัว

ระนาดเอกมโหรี            1 ราง

ฆ้องวงใหญ่มโหรี          1 วง

โทนมโหรี                   1 ใบ

รำมะนามโหรี              1 ใบ

ขลุ่ยเพียงออ          1 เลา

ฉิ่ง                           1คู่

(ฉาบเล็ก – กรับ – และโหม่ง จะมีหรือไม่มีก็ได้)

วงมโหรีเครื่องคู่

วงมโหรีเครื่องคู่จะมีเครื่องคู่ดนตรีมากขึ้นกว่ามโหรีวงเล็ก ลักษณะการใช้ก็เช่นเดียวกัน แต่จะเหมาะสมกับสถานที่ที่กว้างขวางกว่าวงมโหรีเครื่องคู่ มีเครื่องดนตรี ดังนี้

ซอสามสาย           1 คัน

ซอสามสายขลิบ   1 คัน

ซอด้วง                   2 คัน

ซออู้                        2 คัน

จะเข้                       2 ตัว

ระนาดเอกมโหรี  1 ราง

ระนาดทุ้มมโหรี   1 ราง

ฆ้องวงใหญ่มโหรี  1 วง

ฆ้องวงเล็กมโหรี  1 วง

โทนมโหรี             1 ใบ

รำมะนามโหรี      1 ใบ

ขลุ่ยเพียงออ          1 เลา

ขลุ่ยขลิบ                1 เลา

ฉิ่ง                           1คู่

ฉาบเล็ก                 1 คู่

กรับ                        1คู่

โหม่ง                     1 ใบ

วงมโหรีเครื่องใหญ่

วงมโหรีเครื่องใหญ่หรือวงมโหรีวงใหญ่นั้นก็มีเครื่องดนตรีมากขึ้นกว่าเดิม และจะใช้กับสถานที่ที่ค่อนข้างใหญ่ นิยมบรรเลงในสถานศึกษาโดยนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพราะมีการเรียนการสอนได้ฝึกหัดกันมาก เพื่ออวดฝีมือจึงจัดการแสดงมโหรีวงใหญ่ได้บรรเลงกันโดยทั่วไป มีเครื่องดนตรี ดังนี้

ซอสามสายธรรมดา             1 -2 คัน

ซอสามสายขลิบ   1-2 คัน

ซอด้วง                   1-3 คัน

ซออู้                        1-3 คัน

จะเข้                       1-3 ตัว

ระนาดเอกมโหรี  1 ราง

ระนาดทุ้มมโหรี   1 ราง

ฆ้องวงใหญ่มโหรี  1 วง

ฆ้องวงเล็กมโหรี  1 วง

โทนมโหรี             1 ใบ

รำมะนามโหรี      1 ใบ

ขลุ่ยเพียงออ          1 เลา

ขลุ่ยขลิบ                1 เลา

ฉิ่ง                           1คู่

ฉาบเล็ก                 1 คู่

กรับ                        2 คู่

โหม่ง                     3 ใบ

ฆ้องราว                 1 ชุด

Advertisements