เพลงตับ


               คำว่า “ตับ” ตามพจนานุก รมฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลว่าของที่เรียงกันเป็นแถวๆ ดังนั้น ลักษณะของเพลงตับ จึงเป็นเพลงที่นำเพลงหลายๆ เพลงมาบรรเลงและขับร้องติดต่อกันเป็นชุด เพลงที่บรรจุในตับหนึ่ง ก็เป็นพวกเพลงเกร็ตที่มีระดับเสียงเด ี่ยวกัน โดยมากเป็นเพลงอัตราจังหวะสองชั้น เพลงตับหนึ่งๆ จะมีจำนวนเพลงมากน้อยแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับผ ู้เรียบเรียงขึ้นไว้

               เพลงตับมี 2 ชนิดคือ

               ก. ตับเรื่อง ยึด เอาเนื้อเรื่องของบทร้อง ที่จะนำมาร้องเป็นสำคัญ คือ จะต้องเป็นเรื่องราวเดียวกัน ฟังแล้วรู้เรื ่องตลอด ตัวอย่างตับเรื่อง ได้แก่ ตับเรื่องกากี ตับเรื่องสามก๊ก ตับเรื่องนิทราชาคริต ตับเรื่องพระลอ และตับเรื่องนางซินเดอร์เิลลา เป็นต้น

               ข. ตับเพลง ยึดเอาท ำนองเพลงเป็นสำคัญ กล่าวคือ ทำนองเพลงต่างๆ ที่นำมาเรียบเรียงนั้น จะต้องอยู่ในอัตราจังหวะเ ดียวกัน และจะต้องมีความเหมาะสมกลมกลืน ทั้งในเรื่องระดับเสียง ทางขึ้น ทางลง สามารถบรรเลงสวมต่อกันสนิท สนม ฟังแล้วไม่ขัดเขิน ส่วนเนื้อเรื่องไม่สำคัญ อาจจะเป็นเรื่องราวเดียวกัน หรือคนละเรื่องก็ได้ ตัวอย่าง ตับเพลง ได้แก่ ตับสมิงทอง ตับมอญกละ ตับลมพัดชายเขา เป็นต้น

               เพลงตับทั้ง 2 ชนิดดังกล่าวนี้ เป็นเพียงการพิ จารณาแยกเรียกอย่างคร่าวๆ เท่านั้น โดยทั่วไปแล้วในการเรียกชื่อเพลงตับต่างๆ ก็มักจะเรียกเพลงตับเ้ฉยๆ เช่น ตับพระลอ ตับนางซิลเดอร์ริลลา ตับลมพัดชายเขา เป็นต้น ไม่ค่อยจะมีใครเรียก ตับเรื่องพระลอ ตับเรื่อง นางซินเดอร์ริลลา หรือตับเพลงลมพัดชายเขา ซึ่งที่จริงในการเรียบเรียงเพลงตับนั้น ท่านผู้เรียบเรียงก ็มักจะพิจารณาถึงเนื้อเรื่อง และทำนองเป็นเกณฑ์ และถือว่าเป็นสิ่งสำคัญด้วยกันทั้งคู่ ดังนั้น เพลงไทยที่จ ะเรียกว่าเพลงตับนั้น ควรจะต้องมีคุณสมบัติทั้งสองประการตามลักษณะของทั้งตับเรื่อง และตับเพลง กล่าวคือ เนื้อเรื่องเป็นเรื่องราวเดียวกัน และทำนองเพลงแต่ละเพลงที่นำมาเรียบเรียงมีความเหมาะสมกลมกลืนกัน ดัง นั้น เราจะพบว่าเพลงตับต่างๆ ที่นิยมบรรเลง และขับร้องกันโดยมาก ในปัจจุบันก็ล้วนแต่มีคุณสมบัติทั้งสอ งประการนี้

               มีเพลงตับผู้เพลงหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นทั้งตับเรื่อง และตับเพลง นั่นก็คือเพลงตับวิวาห์พระสมุทร ส่วนเพลงที่นำมาเรียบเรียง ไว้ในตับนี้ มี 3 เพลง คือ เพลงคลื่นกระทบฝั่ง 2 ชั้น เพลงบังใบ 2 ชั้น และเพลงแขกสาหร่าย 2 ชั้น ซึ่งแต่ละเ พลงขึ้นต้นด้วยระดับเสียงเดียวกัน คือ เสียงโด และยังใช้เนื้อเรื่องเดียวกันตลอดทั้งเพลง คือ เรื่อง วิวาห์ พระสุมทร.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: