ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)


ความสำคัญของศิลปินแห่งชาติ

 

               ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการศิลปินแห่งชาติ มาตั้งแต่ พุทธศักราช ๒๕๒๗ เพื่อสรรหา ส่งเสริมสนับสนุน และช่วยเหลือศิลปินผู้สร้างสรรค์ ผลงาน ศิลปะล้ำค่า อันทรงคุณค่าของแผ่นดิน ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ โดยมีสำนัก งานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นผู้พิจารณา

               ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะ ของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาของ บรรพบุรุษในอดีต ให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

               อนึ่ง จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ นำศิลปินเข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติศิลปิน แห่งชาติว่า “ผลงานของศิลปินแห่งชาติเป็นมรดกศิลปะอันล้ำค่าของชาติ เป็นเครื่องหมาย แสดงอารยะธรรมอันสูงส่งของชาติไทย ควรแก่ความภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ ผลงานของ ท่านเหล่านี้นับวันจะสูญหายไปด้วยสาเหตุต่างๆ จึงจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องศึกษาผล งานของทุกท่านเหล่านี้ แล้วจัดทำเนียบขึ้นบัญชีอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติโดยส่วนรวมต่อไป”

การจัดทำโครงการศิลปินแห่งชาติ ได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการ ไว้ ๕ ข้อ ได้แก่

  • จัดทำทำเนียบศิลปินทุกแขนงทั่วประเทศ
  • สรรหาศิลปินเพื่อประกาศยกย่องเกียรติคุณขึ้นเป็นศิลปินแห่งชาติ
  • จัดตั้งกองทุน (มูลนิธิ) สวัสดิการเพื่อศิลปิน
  • สนับสนุนให้ศิลปินได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน
  • อนุรักษ์และส่งเสริมให้มีการสืบทอดความรู้ ความสามารถของศิลปิน

โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันศิลปินแห่งชาติ” 

 

ชื่อศิลปิน: นาย มนตรี ตราโมท
สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
สาขาย่อย: ดนตรีไทย
ปีที่ได้รับ: ๒๕๒๘

 

ชื่อศิลปิน: คุณหญิง ไพฑูรย์ กิตติวรรณ
สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
สาขาย่อย: ดนตรีไทย
ปีที่ได้รับ: ๒๕๒๙

ชื่อศิลปิน: นาง ท้วม ประสิทธิกุล
สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
สาขาย่อย: คีตศิลป์
ปีที่ได้รับ: ๒๕๒๙

ชื่อศิลปิน: นาง ทองหล่อ ทำเลทอง
สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
สาขาย่อย: เพลงพื้นบ้าน
ปีที่ได้รับ: ๒๕๒๙

ชื่อศิลปิน: นาย เฉลิม บัวทั่ง
สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
สาขาย่อย: ดนตรีไทย
ปีที่ได้รับ: ๒๕๒๙

ชื่อศิลปิน: นาย ไชยลังกา เครือเสน
สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
สาขาย่อย: ดนตรีพื้นบ้าน
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๐

ชื่อศิลปิน: นาง เจริญใจ สุนทรวาทิน
สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
สาขาย่อย: คีตศิลป์
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๐

ชื่อศิลปิน: คุณหญิง ชิ้น ศิลปบรรเลง
สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
สาขาย่อย: ดนตรีไทย
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๐

ชื่อศิลปิน: นาย บุญยงค์ เกตุคง
สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
สาขาย่อย: ดนตรีไทย
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๑

ชื่อศิลปิน: นาย ประสิทธิ์ ถาวร
สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
สาขาย่อย: ดนตรีไทย
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๑

ชื่อศิลปิน: นาย ประเวช กุมุท
สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
สาขาย่อย: ดนตรีไทย
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๒

ชื่อศิลปิน: นาย เตือน พาทยกุล
สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
สาขาย่อย: ดนตรีไทย
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๕

ชื่อศิลปิน: นาง สุดจิตต์ อนันตกุล
สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
สาขาย่อย: คีตศิลป์
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๖

ชื่อศิลปิน: นาย จำเนียร ศรีไทยพันธุ์
สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
สาขาย่อย: ดนตรีไทย
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๖

ชื่อศิลปิน: นาง ฉวีวรรณ พันธุ
สาขา: ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
สาขาย่อย: หมอลำ
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๖

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: